Monday, July 18, 2011

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ડ્રાઈવર ની ભરતી http://ojas.guj.nic.in/

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ૧૨૯૭ જગ્યાઓ માટે ડ્રાઈવર ની ભરતી કરવામાં આવનારી છે 
ઉમેદવાર પાસે ભારે વાહન ચલાવવવાનું લાઇસન્સ હોવું જરૂરી છે 
ઉંમર મર્યાદા ૨૫ થી ૩૩ વર્ષ 
ફોર્મ ભરવા માટે ક્લિક કરો http://ojas.guj.nic.in/