Friday, July 19, 2013

એચ ટાટ ની પરિક્ષા ના બદલાયેલા નવા નિયમો સાથેનું જાહેરનામું ડાઉનલોડ કરવા

એચ ટાટ  ની પરિક્ષા ના બદલાયેલા નવા નિયમો સાથેનું જાહેરનામું ડાઉનલોડ કરવા માટે 

એચ ટાટ  ની પરિક્ષા માં આ વર્ષે નિયમો માં ફેરફાર થયેલ છે।

નિયમો વાચવા માટે રાજ્ય પરિક્ષા  બોર્ડ ગુજરાત દ્વારા બે નોટીફીકેશન બહાર પાડવામાં આવેલ છે 

ડાઉનલોડ કરવા માટે 


No comments:

Post a Comment