Sunday, July 7, 2013

www.cheguj.com ફરીથી એક વાર ગુજરાત ની કોલેજોમાં વ્યાખ્યાતા/લેકચરર બનવા માટે ની જાહેરાત

www.cheguj.com

ફરીથી એક વાર ગુજરાત ની કોલેજોમાં વ્યાખ્યાતા/લેકચરર બનવા માટે ની જાહેરાત આવી ગઈ છે

ઓન લાઈન અરજીઓ સ્વીકારવાનું 10/07/2013 થી

નોટીફીકેશન જોવા માટે ક્લીક કરો 

યુજીસી ના નિયમો જોવા માટે ક્લિક કરો 

ચલન માટે ક્લિક કરો