Sunday, May 23, 2010

shayari

પાન પરથી જેમ ઝાકળ બિંદુ સરી પડે છે.
તે જ રીતે ઝીંદગી જાણે ક્યારે સરી પડે છે.

ઝાડ પરથી જેમ પાન ખરી પડે છે.
તે રીતે ઝીંદગી પણ ક્યારે ખરી પડે છે.

No comments:

Post a Comment